Odstúpenie od zmluvy

Infobar icon

Osobný odber je opäť obnovený. Ak je to však možné prosíme Vás o voľbu dopravy kuriérom a platbu prevodom, znížili sme pre Vás hodnotu objednávky pre dopravu zadarmo iba na 60 EUR.

Blog
 
 
 
 
 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy
Napísal Maloobchodný Odberateľ
29. 490 2019

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 Adresa bydliska: ..................................................................................................................

 Telefónne číslo/ email: ........................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Ozonius s.r.o., so sídlom Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 46 533 281 (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov, na adresu predajni a skladu (Ozonius, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava):

Číslo objednávky a faktúry: ................................................................................................

 Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

 Dátum prijatia tovaru: .........................................................................................................

 Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a katalógové číslo podľa ponuky na www.ozonius.sk):  ..................................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) Ozonius s.r.o.:............................................................

 Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : ............................................................

 Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:  .............................................................................................................................................. 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): ...................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu: ...............................................................................................

 Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke v sekcii "Obchodné podmienky".

 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................

 

NA STIAHNUTIE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia