Odstúpenie od zmluvy

Kategórie
 
 
 
 
 

Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 Adresa bydliska: ..................................................................................................................

 Telefónne číslo/ email: ........................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Ozonius s.r.o., so sídlom Andrusovova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 46 533 281 (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov, na adresu predajni a skladu (Ozonius, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava):

Číslo objednávky a faktúry: ................................................................................................

 Dátum objednania (vystavenia faktúry): .............................................................................

 Dátum prijatia tovaru: .........................................................................................................

 Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a katalógové číslo podľa ponuky na www.ozonius.sk):  ..................................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia (v predajni) Ozonius s.r.o.:............................................................

 Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu : ............................................................

 Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:  .............................................................................................................................................. 

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj): ...................................................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu: ...............................................................................................

 Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: .................................................................................................

 Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru sú uvedené na stránke v sekcii "Obchodné podmienky".

 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................

 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................

 

NA STIAHNUTIE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia