Najkvalitnejšia rúrka pre podlahové kúrenie

Poradíme Vám, ktorá rúrka pre podlahové kúrenie je najkvalitnejšia.

V súčasnosti sa na zabezpečenie tepelnej rovnováhy interiéru, okrem konvekčného spôsobu vykurovania s vykurovacími telesami, používa nízkoteplotné sálavé podlahové kúrenie. Výhodou sálavého vykurovania je nízka teplota len okolo 40 ºC, ktorá postačuje na pokrytie tepelných strát miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche). Treba si uvedomiť, že tepelná pohoda pri podlahovom kúrení sa dosahuje pri teplote miestnosti o 3 – 4 °C nižšej ako v prípade radiátorového kúrenia (tým sa znižuje aj energetická náročnosť o cca. 25 – 30 %). Princíp podlahového vykurovania je teda prúdenie teplonosnej látky v rúrkach, pomocou ktorých sa odovzdáva teplo do interiéru a preto je nevyhnutné brať ohľad na materiál podlahových rúrok, ich teplotnú a tlakovú odolnosť, tepelnú vodivosť ako aj mechanické vlastnosti.

Uloženie rúrok pre podlahové kúrenie

Pri veľkoplošnom sálavom vykurovaní (podlahovom, stropnom, stenovom) sa vykurovacie rúrky vkladajú do betónovej vrstvy hrúbky min. 65 mm, optimálne však 72 mm. Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. výška 55 mm.

Materiály rúrok pre podlahové kúrenie

Najčastejšie sa používajú rúrky pre podlahové kúrenie z nasledujúcich materiálov:

 • PP-R (polypropylén random),
 • PB (polybutén),
 • PE-X (zosieťovaný polyetylén), ďalej delíme na PE-Xa, PE-Xb a PE-Xc

Tvarová stálosť rúrok v závislosti od napätia v čase je znázornená v grafe 1. Z grafu je zrejmé, že PB rúrky strácajú svoju pevnosť v ťahu približne po 900 hodinách po zaťažení 6,5 Mpa. Nežiadúca náhla strata pevnosti sa vyskytuje aj pri zaťažovaní rúrok z PP-R, kde pri počiatočnom zaťažení pod 5 MPa po približne 10 tis. hodinách nastáva nežiadúci lom a teda strata tvarovej stálosti rúrky. Pri materiálu rúrok z PVC-C sa nežiadúci lom nevyskytuje avšak jeho tvarová stálosť v čase je nízka a teda rýchlo stráca svoju pevnosť. Z hľadiska napäťových vlastností a tvarovej stálosti v čase je rúrka pre podlahové kúrenie z PE-Xa najlepšia, nakoľko nedochádza k nežiadúcemu lomu a aj po dobe 100 tisíc hodín od zaťaženia cca 5 Mpa si rúrka zachováva odolnosť voči stratám pevnosti v ťahu a/alebo tlaku.

Diagram priebehu napätia v potrubí pre podlahové kúrenie

Graf. 1 Diagram priebehu napätia v čase pre plastové potrubia [Český instalatér 1/96, obr. 1 str. 6]

Porovnanie polyetylénových rúrok pre podlahové kúrenie

V dnešnej dobe existuje veľa mylných predstáv v rozdieloch a kvalite PEX rúrok. Takmer väčšina výrobcov sa pokúša presvedčiť zákazníka, že ich typ rúrok je najlepší. Ale aké sú fakty?

Polyetylén sieťovaný – PE-X

Sieťovaný PE (PE-X) sa vo väčšine prípadov pripravuje z HDPE. V PE-X sú jednotlivé reťazce PE pospájané do polymérnej siete vhodnými sieťovacími systémami, čím sa mení pôvodný termoplastický PE na elastomér. Požadovaný stupeň zosietenia je medzi 65 – 89 % (podľa ASTM F 876-63). Sieťovaním sa zlepšia fyzikálno-mechanické vlastnosti pôvodného PE. PE-X si zachováva mechanickú pevnosť až po teploty 120 – 150 °C pričom tendencia k toku pod napätím je redukovaná. PE-X taktiež lepšie odoláva organickým rozpúšťadlám. Zlepšuje sa tiež rázová húževnatosť, pevnosť v ťahu a odolnosť voči krehkému lomu pri nízkych teplotách.

Aplikácie

PE-X sa využíva hlavne na produkciu potrubia pre rôzne účely, prevažne však pre konštrukciu rozvodov studenej alebo teplej vody. Typické je tiež použitie pre podlahové kúrenie obytných miestností. V súčasnosti začínajú potrubia z PE-X konkurovať PVC a dokonca aj medeným rozvodom vody. Náklady na konštrukciu rozvodov sú prinajmenšom o 20% nižšie v porovnaní s pôvodne používanými materiálmi (PVC), montáž je jednoduchšia. Očakávaná životnosť potrubí PE-X v týchto aplikáciách sa odhaduje na 50 – 200 rokov. Zaujímavá je aplikácia PE-X potrubí pre rozvod zemného plynu. PE-X potrubia sa taktiež s úspechom používajú pri rozvodoch kvapalín a kalov v oblasti ropného priemyslu, hlavne pri ťažbe ropy z morského dna, kde je PE-X výhodný vzhľadom na svoju bezkonkurenčnú odolnosť voči morskej vode a odolnosť voči oderu.

Makromolekuly PE možno priestorovo zosieťovať, čím sa zlepšuje tepelná odolnosť materiálu. Okrem toho sa zvýši aj húževnatosť a pevnosť v ťahu. Polyetylén so zosieťovanými molekulami sa nazýva PE-X. Existujú viaceré postupy zosieťovania:

 • peroxidmi (PE-Xa)
 • silánom (PE-Xb)
 • žiarením (PE-Xc)
 • azozlúčeninami (PE-Xd)

Spôsob výroby PE-X rúrok pre podlahové kúrenie:

PE-Xa:

Procesom peroxidácie vodíka taktiež známym ako „Engelova metóda“, podľa vynálezcu PE-Xa v 60-tych rokoch minulého storočia, v dôsledku čoho vzniká trojrozmerná sieť. Jedná sa o dvojstupňový proces vytvárania priečnych väzieb (zosieťovania) medzi atómami uhlíka za horúca alebo v jeho anamorfickom stave. Peroxidy sú zvyčajne obsiahnuté v priebehu procesu lisovania a priečna väzba je dosiahnutá ohrievaním polyetylénu s vysokou hustotou (High Density Polyethylen – HDPE) nad teplotou rozkladu peroxidu, čo spôsobuje vytváranie voľných radikálov, ktoré spúšťajú proces priečnej väzby. Táto metóda sa uskutočňuje nad bodom roztavenia kryštálov, ktorá trvá pomerne dlhšie ako pri metóde PE-Xb a PE-Xc v dôsledku udržania vysokých teplôt v procese lisovania polyméru. Zosieťovaním sa vylepší najmä teplotná a tlaková odolnosť, ako aj rázová húževnatosť pri nízkych teplotách (-50 °C). Koextrudová tesniaca vrstva nerozpustná vo vode proti difúzii kyslíka je z etylvinylalkoholu (EVAL).

PE-Xb:

Proces výroby silánom sa často referuje ako „ošetrovanie vlhkosťou“, nakoľko táto metóda výtvárania priečnych väzieb pozostáva z namočenia rúrky do vody. Tento proces používa HDPE živice s prísadami, ktoré vytvárajú reakciu tým, že je rúrka vystavená pôsobeniu tepla a vlhkosti po lisovaní.

PE-Xc:

Proces žiarením je vytvorený v dvoch etapách použitím gamma / beta energie. Prvá etapa pozostáva z vlisovania HDPE do rúrky. Po procese vlisovania je v druhej etape proces vytvárania priečnej väzby v HDPE dosiahnutý vystavovaním rúrky elektromagnetickému žiareniu (gamma) alebo vysoko-energických elektrónov (beta). Tieto procesy sú označované ako jadrové resp. elektrónové väzby v smere z vonkajška dnu.

Ohýbanie:

Minimálny polomer ohybu: ½” priemeru rúrky = 3¾” polomeru rúrky

Aj keď PE-Xa je flexibilnejši ako PE-Xb a PE-Xc, neexistuje žiadne odporúčanie od výrobcov na ohýbanie PE-X rúrok nad 3¾”.

Minimálny odporúčaný polomer ohybu: ½” priemeru rúrky = 5” polomeru rúrky

Z uvedeného odporúčaného polomeru ohybu nie je dôvod na ohýbanie rúrok pre podlahové kúrenie nad 5” polomeru PE-X rúrky. Všetky typy PE-X sa dajú ohýbať na 5” polomeru rúrky.

Potrubia z polypropylénu sa neodporúča ohýbať.

Cena rúrok pre podlahové kúrenie:

Pri porovnaní ekonomického aspektu rúrok na báze PE-X je PE-Xa najviac ekonomicky náročná, všeobecne je cena PE-Xa od 40 % do 200 % vyššia ako pri rúrkach z PE-Xb. Vzhľadom k cenovo efektívnej metodológie výroby je PE-Xb ekonomicky najvýhodnejšia. PE-Xc je cenovo o 30 % až 60 % drahšia ako PE-Xb.

Porovnanie PE-X rúrok sa dá zhrnúť do troch bodov:

1 – Pri spôsobe výroby neexistujú žiadne inštalatérske aplikácie vyžadujúce osobitné výrobné metódy.

2 – Aj keď je PE-Xa mierne viac ohybný, nie sú žiadne odporúčania od výrobcov na ohýbanie PE-X rúrok viac ako 6-krát ich vonkajšieho priemeru (½“ SDR9 rúrka vonkajšieho priemeru = 5/8 „, čo znamená maximálny polomer ohybu 3 ¾ „) či už sa jedná o PE-Xa, b alebo c.

3 – Z hľadiska ceny sa javí najvhodnejšie PE-Xb rúrka, naopak z hľadiska kvality je najvhodnejšie PE-Xa (viď tab. 1). Všetky typy rúrok PE-X musia mať certifikát od výrobcu.

Reálne a aktuálne ceny rúrok pre podlahové kúrenie z rôznych materiálov a od rôznych výrobcov si môžete pozrieť tu: http://www.ozonius.sk/rurka-na-podlahove-vykurovanie/

Rúrky pre podlahové kúrenie by mali byť certifikované podľa súboru noriem:
o   STN EN ISO 15 875 pre rúrky z PE-X
o    STN EN ISO 15 876 pre rúrky z PB
o    STN EN 1264 pre vykurovacie a chladiace systémy zabudované pod povrchom s vodou ako teplonosnou látkou.
Výrobca by mal ponúkať záruku vyššiu než štandardné 2 roky.

Tab. 1 Vlastnosti plastových potrubí pre podlahové kúrenie

Vlastnosti plastovych potrubi pre podlahove kurenie

Výber materiálu rúrok pre podlahové kúrenie

Výhodou plastových potrubí je ľahká a pomerne jednoduchá montáž, pretože sú ľahké a pružné. Malé tlakové straty sú dosiahnuté hladkým povrchom. Sú cenovo dostupné. Pri výbere materiálu treba prihliadať aj na životnosť potrubia, ktorá je závislá najmä od teploty pracovnej látky a od tlakových pomerov. Aby bolo odovzdávanie tepla cez podlahovú krytinu a cementový resp. anhydritový poter efektívny, plastové rúrky podlahového vykurovania majú mať vhodnú tepelnú vodivosť. Tepelné vodivosti vybraných druhov plastov používaných pre podlahové kúrenie v porovnaní s inými typmi rúrok a materiálov sú znázornené v tab.2.

Tab. 2 – Tepelná vodivosť druhov potrubí pre podlahové kúrenie a iných materiálov podľa [5]
Materiál/rúrka pre podlahové kúrenie Tepelná vodivosť λ[W/m.K]
PB rúrka 0,22
PP rúrka 0,22
PE-X rúrka (HDX, MDX) 0,35
PE-RT 0,35
Oceľová rúrka 52
Medená rúrka 390
PVC opláštenie so vzduchovými kapsami 0,15
PVC opláštenie bez vzduchových káps 0,2
Hliníkové tepelne vodivé prvky 200
Oceľové tepelne vodivé prvky 52
Cementová mazanina 1,2
Anhydritová mazanina 1,2
Betón (ς=2400kg/m3) 1,9
Sadrokartónové dosky 0,25
Vápenná omietka 0,7
Pochôdzny povrch na priem. podlahách 0,7
Asfaltový tmel 0,9
Tvrdé drevo 0,4
Drevo (drevotriesková doska) 0,15

Potrubia z polypropylénu, ktoré sa pre daný systém všeobecne odporúčajú [6], [7], majú nižšiu tepelnú vodivosť. Navyše, daný materiál sa neodporúča ohýbať.

Literatúra:
[1]                SCHULZ, H. V.: Teplo zo slnka a zeme, Staufen bei Freiburg, Verlag GmbH, 1999
[2]                STN EN ISO 13 370 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Šírenie tepla zeminou.[3]                ČÍŽEK, P.: Zemní tepelné výměníky tepelných čerpadel se neobejdou bez podzemní vody, XII. Národní hydrogeologický kongres, České Budějove, 2005
[4]                RUSNÁK, A.: Analýza priebehu teplôt v podzákladí ako súčasť vstupných čiastkových okrajových podmienok pre tepelno – technické výpočty spodnej stavby, SvF TU Košice, KKPS
[5]                EN 1264 Zabudované vodné veľkoplošné vykurovacie a chladiace sústavy
[6]                PAHUT, D.: Ground heat storage, Laboratorio di energia, Ecologia ed economia, 2002
[7]               JANÍK, P. – KALÚS, D.: Aplikace aktivní tepelné ochrany v nízkoenergetickém rodinném domě. In: TZB Haustechnik, roč. 3, č. 1 (2010), s. 16-18

47,648 total views, 1 views today

8 názorov na “Poradíme Vám, ktorá rúrka pre podlahové kúrenie je najkvalitnejšia.

 1. jozef

  Zatazenie 650MPa !?!?….. , uz ked tomu nerozumiete, staci si v grafe pozriet… Potom celkovo taky clanok straca na doverihodnosti….

  1. Ozonius

   Dobrý deň,

   Bohužiaľ nemôžeme tam zaradiť rúrku PE-RT, pretože tabuľka pochádza z odbornej publikácie a radi by sme zachovali objektívnosť a kredibilitu údajov, ktoré uvádzame v našich článkoch. Na váš podnet sme však vytvorili nový článok, ktorý sa podrobne venuje práve rúrke PE-RT a nájdete v ňom i porovnanie s rúrkami PE-X. Zároveň v tomto článku je porovnanie PE-X vs. PB, čiže jednotlivé kvalitatívne poradie sa dá pohodlne vyčítať.
   Všetko o rúrke PE-RT sa dočítate tu:
   http://www.ozonius.sk/blog/rurka-pe-rt-vyroba-porovnanie-cena/

   Pokiaľ sa Vám článok páči, budeme radi pokiaľ ho budete šíriť ďalej.
   S úctivým pozdravom tím Ozonius.sk

  1. Ozonius

   Dobry den Jan,

   Priemer rury navrhuju projektanti pri dimenzovani podlahového kurenia. V dnesnej dobe je uz na zaklade skusenosti s prietokmi a tlakovymi stratami zistene, ze pri ucitych standardnych podmienkach (hrubka poteru, podlahove krytiny a ich tepelne odpory, pozadovana vnutorna teplota, vonkajsia vypoctova teplota a pod.) je optimalny priemer rury 16-17mm, pricom prave 17mm sa javi ako komfortny priemer, ktory nie je ani prilis maly (vacsie tlakove straty, vyssi hluk v potrubi atd.) a ani prilis velky (hrozba laminárneho prudenia) Uz aj ten rozdiel 1mm sa castokrat v projekte prejavi tak, ze regulacia prietokov na rozdelovacoch je komfortnejsia.

   S uctou tim Ozonius.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CommentLuv badge